403 فرصت شغلی برای بوشهر یافت شد

شیپور
جذب نیروی کار خانم

بوشهر

حقوق:

توافقی

ای استخدام
کاریابی های حضوری
سند پلاس کار

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
سر پرست پشتیبانی

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
عایق کار

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
تکسین شیر آلات

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
کانکشن کار

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام فوری

بوشهر

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
رنگ کار

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
ولو شاپ

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
ابزار دقیق

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
استخدام نیرو

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

کاریابی های حضوری
امور مالی

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
داربست

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
تسمن

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
کارگر فنی

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
شغل کار درامد فروشنده

بوشهر

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
روتاری

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
ماشینری

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار