شیپور
استخدام
شاطربرای رستوران

عجب شیر

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یک نفرشاطرمیخواهم بصورت پاره وقت برای رستوران