همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس برنامه ریزی وفاداری مشتریان

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
برنامه ریزی، مدیریت و تحلیل داده برنامه های وفاداری باشگاه مشتریان/ مطالعه انواع برنامه های وفاداری و شاخص های مرتبط/ مدیریت پایگاه داده و تهیه دشبوردهای مورد نیاز

 برخی از وظایف مورد انتظار:
برنامه ریزی، مدیریت و تحلیل داده برنامه های وفاداری باشگاه مشتریان/ مطالعه انواع برنامه های وفاداری و شاخص های مرتبط/ مدیریت پایگاه داده و تهیه دشبوردهای مورد نیاز

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
مدیریت برنامه های وفاداری مشتریان
برنامه ریزی و مدیریت کمپین های حوزه برنامه های وفاداری