شیپور
استخدام
حسابداری در معدن

قروه

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابداری در معدن پوکه در روستای پیرملو 24ساعت کار و 24استراحت با سابقه حسابداری مخصوص افراد بازنشسته