عمران مارون
جاب ویژن
استخدام
سرپرست ماشین آلات و تجهیزات (پروژه سد بتنی) - آقا

عمران مارون

اهرم (تنگستان)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
دارای سابقه کار در پروژه های سدسازی - آشنایی با انواع ماشین الاتاواویت با ساکنین استان بوشهر و همجوار نظارت بر برنامه ریزی سرویس و نگهداری ماشین آلات و تهیه گزارشات مرتبطپیگیری انجام برنامه های سرویس و نگهداری ماشین آلات و تهیه گزارشات مرتبطنظارت بر برنامه ریزی اجرایی آنالیز روغن ماشین آلات و تهیه گزارشات مرتبطنظارت بر ثبت آنالیز اطلاعات اعلام شده از واحدهای بهره برداری و تعمیرگاه تبادل اطلاعاتی با سایر واحدهای پروژهنظارت بر تهیه درخواستهای جنس و تعمیر بر اساس اطلاعات مندرج در ادبیات دستگاه ها و تایید تمامی کنترل های فنی قطعاتتهیه گزارشات کامل ماهیانه با هماهنگی سرپرست ماشین آلات و ارسال منظم گزارشات به دفتر مرکزی نظارت بر استخراج دستورالعمل های سرویس و نگهداری و تهیه گزارشات مربوط به آنبررسی علل توقف ماشین آلات با هماهنگی سرپرست ماشین آلات و مسئول بهره برداری و ارائه بازخورد و تهیه گزارشات مربوط به آننظارت بر نحوه کارکرد ماشین آلات و کنترل تعمیرات انجام شده و گزارشات توقف روزانه تعمیرگاه های سبک و سنگیننظارت و کنترل و پیگیری تعمیرات انجام شده در خارج از کارگاه ها و تعمیرات و بازدید نمایندگی ها و خدمات خارج از کارگاهی و گارنتی دستگاه هانظارت و کنترل ماشین آلات موجود در پروژه از طریق همکاری با انبار به منظور جابجایی ها، ورود ماشین آلات جدید و دستگاه های خارج شده از پروژهکنترل، نظارت و برنامه ریزی شرح وظایف مشاغل، فرم های جاری و کلیه مسائل ISO، ممیزی های ماشین آلات و ارتباط با واحد مختلف نظیر PMOکنترل و نظارت بر مسائل آموزشی واحد ماشین آلات کارگاه از طریق واحد آموزش مستقر در کارگاه پیگیری و ریشه یابی مسائل و مشکلات جاری ماشین الات پروژه هاارتباط با انبار ماشین آلات جهت کنترل مصارف، موجودی، و درخواست خرید کلی کنترل اسناد فنی از قبیل کتب، فایل ها و .... مربوط به ماشین آلات  در جهت انجام اصولی سرویس و نگهداری و تعمیرات