شیپور
استخدام
نگهبان ساختمان دوازدطیقه فولادشهر

فولادشهر

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نگهبان ساختمان دوازدطیقه فولادشهر نیازداریم وحقوق ماهی یک میلیون شصدهزارتومان هریک نفر0930XXX3447