شیپور
استخدام
حسابدار دفتری

یزد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۴ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حساب دار جهت انجام امور مالی