کاریابی های حضوری
استخدام
مدیریت بازرگانی

شهرکرد

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مدیریت بازرگانی