همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس مدیریت هزینه و روابط با ذی نفعان

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های اجرای سایت
تدوین گزارشات مدیریتی و هزینه
بررسی عوامل موثر در مدیریت مصرف انرژی

 برخی از وظایف مورد انتظار:
بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های اجرای تمامی فعالیت‌های توسعه شبکه رادیویی در مناطق
بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های بهسازی و ایمن‌سازی سایت‌ها
بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های امکانات لینک، برق و فضای سایت‌هاlps
بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های پروژه‌های داخلی مرتبط با سایت‌ها
تدوین گزارش در خصوص مغایرت‌های میان هزینه‌های صرف شده با قراردادهای موجود و تعرفه‌هااحصاء شاخص های انرژی اثرگذار در مصرف برق سایت ها
طراحی برچسب انرژی متناسب با نوع مصرف سایت های موبایل و تهیه برچسب برای تیپ سایت
 بررسی عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی
 بررسی راندمان تجهیزات مورد استفاده در سایت ها و دسته بندی و سپس رتبه بندی به تفکیک تجهیزات
پایداری برق سایتها با بهینه سازی نوع تجهیزات مورد استفاده
چشم انداز مصرف انرژی سایتها همزمان با بهره برداری عمومی از نسل های جدید تلفن همراه
استفاده از نیروگاههای تجدید پذیر در توسعه خدمات موبایل مناطق محروم و کم برخوردار

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
توانایی بررسی و کنترل کلیه هزینه‌های اجرای تمامی فعالیت‌های توسعه شبکه رادیویی در مناطق
توانایی بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های بهسازی و ایمن‌سازی سایت‌ها
توانایی بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های امکانات لینک، برق و فضای سایت‌هاlps
توانایی بررسی وکنترل کلیه هزینه‌های پروژه‌های داخلی مرتبط با سایت‌ها
توانایی تهیه گزارش در خصوص مغایرت‌های میان هزینه‌های صرف شده با قراردادهای موجود و تعرفه‌ها
توانایی احصاء شاخص های انرژی اثرگذار در مصرف برق سایت ها
توانایی طراحی برچسب انرژی متناسب با نوع مصرف سایت های موبایل و تهیه برچسب برای تیپ سایت
 توانایی بررسی عوامل موثر در کاهش مصرف انرژی
توانایی بررسی راندمان تجهیزات مورد استفاده در سایت ها و دسته بندی و سپس رتبه بندی به تفکیک تجهیزات
توانایی تدوین چشم انداز مصرف انرژی سایتها همزمان با بهره برداری عمومی از نسل های جدید تلفن همراه
ارائه راهکار پیشنهادی در خصوص استفاده از نیروگاههای تجدید پذیر در توسعه خدمات موبایل مناطق محروم و کم برخوردار