شرکت تهران بوران
جاب ویژن
استخدام
رئیس حسابداری فروش

شرکت تهران بوران

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نظارت بر فعالیت های حسابداری فروش کلیه شعب و کنترل های مربوطهنظارت بر گزارش روزانه نقدینگی و فروش شرکت آماده سازی و ارسال به موقع تاییدیه جهت صدور اسناد به حسابداری مالی و کنترل مغایرت ماژولی به صورت ماهانهکنترل کلیه حساب ها و صورتحساب های فروشکنترل حساب مشتریان و اعتبارسنجی ایشاننظارت بر تهیه گزارش مقداری و ریالی فروش برای کلیه شعب مشارکت در تهیه بودجه و کنترلهای بودجه ایکسب اطمینان از بستن روزانه فروش و صندوق کلیه شعبنظارت بر امر مغایرت گیری با مشتریان بزرگ به خصوص فروشگاههای زنجیره اینظارت بر تهیه صورت مغایرت بانکی روزانه و وصول چک ها  نزد بانکها کلیه مراکزکنترل چک های برگشتی و چکهای استردادیحصول اطمینان از کنترل فاکتورهای باز به صورت روزانه برای کلیه شعبتهیه کلیه گزارش ها و آنالیزهای مربوط به فروش برای کلیه شعبنظارت بر امور انبارگردانی کلیه شعب به صورت ماهانهانجام امر حسابرسی طبق آئین نامه های مربوطه در کلیه شعب