گروه طبیعت زنده
کاربوم
استخدام
استخدام رئیس حسابداری مالی

گروه طبیعت زنده

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۷ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پیگیری و کنترل کلیه امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی کنترل، بررسی و تایید اسناد حسابداری مالی پیگیری و کنترل کلیه امور مربوط به قراردادها و امور قانونی آن (اجاره ملکها، تامین کنندگان و ...) پیگیری و کنترل کلیه امور مربوط به امور مالیاتی تهیه کلیه صورتجلسات مجمع و هیات مدیره تهیه صورتهای مالی تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده کنترل حسابداری انبار و ریالی کردن فاکتورهای فروش