شیپور
استخدام
کارگر برای کبابی از ساعت دوازده ظهر تا دوازده شب

شیراز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به دو نفرکارگر ساده برای کار درکبابی