همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس حسابداری قراردادها و پروژه ها

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
واحد حسابداری قراردادها و پروژه ها مسئولیت بررسی و ثبت صورتحسابهای پیمانکاری در سیستمSAP را بر عهده دارد. ثبت صورتحسابها در این سیستم نیاز  به بررسی و درج اطلاعات مختلفی دارد که بر اساس آن در نهایت سند حسابداری مربوطه ثبت می گردد. وظایف کاری کارآموز بررسی و ثبت این اطلاعات می باشد.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
کنترل آیتم های مختلف صورتحساب پیمانکار با قرارداد
ثبت اطلاعات در سیستم SAP

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
کارآموز بعد از اتمام دوره به فرایندهای پیمانکاری از مرحله درخواست خرید تاپرداخت به تامین کننده و همچنین شناسایی بهای تمام شده پروژه تسلط پیدا کرده و توانایی ثبت سند و گزارشگیری از سیستم SAP را به دست خواهد آورد.