همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس نظارت فنی شبکه

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
نظارت بر عمکلرد پیمانکاران مربوطه و صحت سنجی عملکرد مناسب سایت‌ها

 برخی از وظایف مورد انتظار:
کنترل و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های توسعه در سطح منطقه
کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه تعیین شده
کنترل، بررسی و پرداخت هزینه های پروژه های توسعه
کنترل و بررسی تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
ارائه گزارشات تحلیلی و اماری پروژه ها به مدیریت
برگزاری یا شرکت در جلسات مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
توانایی کنترل و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های توسعه در سطح منطقه
توانایی کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه تعیین شده
توانایی کنترل ، بررسی و پرداخت هزینه های پروژه های توسعه
توانایی کنترل و بررسی تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
توانایی ارائه گزارشات تحلیلی و اماری پروژه ها به مدیریت
توانایی برگزاری یا شرکت در جلسات مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها