کاریابی های حضوری
استخدام
برق الکترونیک

زنجان

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۲۹ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
برق الکترونیک