شیپور
استخدام
کار در دفتر

پاکدشت

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
خوش بیان.تمیز.با سلیقه