همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس شبکه"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
نظارت بر نصب ، راه اندازی و آزمایش تحویل تجهیزات در مراکز IPBB-IPBH

 برخی از وظایف مورد انتظار:
شرکت در دوره های آموزشی
مطالعه مدارک فنی
مراجعه به مراکز IPBB-IPBH
تهیه گزارشات فنی پروژه
پیگیری امور محوله از سمت مربی (منتور) در بخشهای پیگیری امور مربوطه با پیمانکار ، پیگیری تجهیزات

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
کارآموز پس از پایان دوره قادر خواهد بود بر عملیات نصب ، راه اندازی و آزمایش تحویل تجهیزات در مراکز IPBB-IPBH نظارت داشته باشد.