لورچ
جاب ویژن
استخدام
مدیر انبار - آقا

لورچ

اصفهان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
- درک خط مشی کیفیت و همسو نمودن فعالیت های واحد در رابطه با آنها- تدوین اهداف و برنامه واحد انبار و پیشنهاد آن به مدیریت ارشد- همکاری در شناسایی ریسک ها و فرصت های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها- پایش و اندازه گیری فرآیند انبار و ارائه به نماینده مدیریت ایزو- درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباقهای بالفعل و بالقوه- تعیین میزان اثربخشی آموزشی دوره های آموزشی پرسنل آموزش دیده واحد انبار.- تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و اعلام به واحد آموزش.- نظارت بر محل قرنطینه کالاها در انبار- رسید موقت کالای خریداری و هماهنگی با واحد تصدیق کننده جهت تصدیق کالای خریداری در زمان ورود به انبار- اعلام برگشت از خرید به واحد خرید جهت عودت کالا به تأمین کننده- تأیید سند رسید ورود کالا و ارسال نسخ به امور مالی و خرید- تکمیل سندهای حوله انبار و تحویل اجناس درخواستی به درخواست کننده- تحویل کالا به درخواست کننده و یا ارسال به محل درخواستی- تعیین نقطه سفارش کالاها با هماهنگی با مدیر برنامه ریزی- محافظت از اقلام موجودی انبار و پاسخگویی به مراجعین انبار- کنترل و نظارت بر انبار ازنظر چیدمان اجناس و نظافت و رعایت ایمنی- کنترل و نظارت بر کدینگ کالا در انبار- کنترل و نظارت بر شناسایی کالاها در انبار (به عنوان مثال : نظارت بر قابل شناسایی بودن کالاها از طریق نصب -    برچسب یا کارت شناسایی بر قفسه های انبار)- کنترل فیزیکی مستمر انبارها ازنظر مقدار و تعداد از طریق شمارش موردی و مطابقت با کاردکس مربوطه و       سیستم نرم افزار انبار و پیگیری رفع مغایرت احتمالی- نظارت بر دریافت اموال مشتری و محافظت و مراقبت از آن در انبار- ممیزی و نظارت بر شرایط محیطی نگهداری کالا در انبار- اطلاع کالاهای نامنطبق ناشی از شرایط نگهداری انبار به مسئولین مربوطه جهت تعیین تکلیف آن- تحویل کالای امانی به درخواست کننده و نظارت بر ورود و خروج آن در انبار- نظارت بر تکمیل کلیه فرم های انبار از قبیل رسیدها و حواله ها و …- هماهنگی لازم با امور مالی شرکت در خصوص کنترل موجودی ها و غیره- هماهنگی جهت انبارگردانی دوره ای و نظارت بر اجرای آن- نظارت بر انبارگردانی دوره ای- نظارت بر فعالیت های انباردار