شیپور
استخدام
به چند نفر خانم وآقا جهت دستفروشی نیازمندیم

تبریز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به چند نفر خانم وآقا جهت دستفروشی نیازمندیم