همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس نگهداری میدانی (Field Level Maintenance)"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه  کلیه تجهیزات موجود در سایتهای شبکه موبایل (PM)
تضمین کیفیت (QA) سایتهای شبکه
بهبود کیفیت پایداری شبکه
بروز رسانی توپولوژی شبکه
پشتیبانی فنی و ارزیابی عملکرد پیمانکاران

 برخی از وظایف مورد انتظار:
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه  کلیه تجهیزات موجود در سایتهای شبکه موبایل (PM)
تضمین کیفیت (QA) سایتهای شبکه
بهبود کیفیت پایداری شبکه
بروز رسانی توپولوژی شبکه
پشتیبانی فنی و ارزیابی عملکرد پیمانکاران

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
آشنایی کافی با توپولوژی شبکه موبایل
نحوه رفع خرابی تجهیزات داخل  سایت