شیپور
استخدام
خمیرگیرنان بربری

مراغه

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفر خمیرگیر برای نان بربری نیازمندیم 5:30تا 11صبح