کاریابی های حضوری
استخدام
الکترونیک

چناران

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۱۱ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
الکترونیک