ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Performance and Leadership Development Specialist

ايرانسل

تهران

حقوق:

46996699

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● همکاری با ارائه دهندگان آموزش برای اطمینان از ارائه راه حل های موثر یادگیری با همکاری تیم های CoE. ● برای حفظ و بهبود سیستم های مدیریت عملکرد و داشبورد. ● طراحی و انجام توسعه رهبری نیازسنجی در سطح سازمانی. ● تهیه و تسهیل یک مرکز توسعه رهبری (از طریق برنامه های توسعه رسمی یا غیر رسمی) که گروه های مختلف رهبران را هدف قرار می دهد. ● ارائه گزارش های تحلیلی در مورد برنامه های توسعه رهبری فردی و سازمانی. ● مدیریت سیستم مدیریت رهبری و ابزارها برای اطمینان از به روز رسانی تمام مشخصات داده ها. ● انجام یک برنامه بررسی استعدادها و اطمینان از ایجاد یک طرح کاهش برای رسیدگی به خطرات استعداد. ● جمع آوری و الحاق اطلاعات مورد نیاز برای اجرای برنامه ریزی جانشین پروری علاوه بر تسهیل نقشه برداری استعدادها برای برنامه ریزی جانشین پروری و توسعه شغلی. ● هماهنگی و ارائه ارزیابی های رهبری و رفتاری بر اساس تقویم سالانه و همچنین ارائه گزارش ها و تحلیل های مرتبط. ● تفسیر گزارش های ارزیابی مدیران و ارائه راهنمایی به مدیران در مورد نحوه به کارگیری چنین ابزارهای توسعه ای. ● حفظ و اجرای برنامه ها و چارچوب های مدیریت عملکرد یکپارچه. ● برای ارتباط گزارش‌های مختلف مدیریت عملکرد فردی و ارائه بازخورد/بازخورد در زمینه‌های بهبود عملکرد همانطور که با همکاری سایر تیم‌های منابع انسانی درخواست می‌شود. ● برای اطمینان از اینکه امتیازدهی عملکرد بر اساس استانداردهای امتیازدهی است و از طریق MTNIrancell یکپارچه شده است. ● ارائه تجزیه و تحلیل در مورد نمرات عملکرد برای تقسیم بندی کارکنان مختلف بر اساس وضعیت آنها و همچنین آغاز برنامه های بهبود. ● برنامه ریزی برنامه های آگاهی در مورد فرآیند مدیریت عملکرد برای ترویج بهترین شیوه ها. ● برای اطمینان از اینکه همه کارکنان MTNIrancell از اهداف سالانه خود در راستای اهداف تجاری آگاه هستند. ● ارائه مشاوره به مدیران خط در مورد تنظیم قراردادهای عملکرد و فرآیند ارزیابی. ● ارائه مشاوره به مدیران خط در مورد نیاز به پیوند مدیریت عملکرد به اهداف سازمان به منظور اطمینان از همسویی همه اهداف با نیازهای تجاری. ● همکاری با تیم های مختلف منابع انسانی برای ارائه مشاوره به مدیران خط و افراد در مورد فرصت های شغلی در MTN IRANCELL.