گلدیران
ایران تلنت
استخدام
management Accounting supervisor

گلدیران

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۱ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تهیه و تحلیل صورتهای مالی ماهیانه تهیه و تحلیل صورتهای مالی تلفیقی برنامه ریزی و تنظیم بودجه دوایر مالی و واحد های عملیاتی حصول اطمینان از تهیه و توزیع دستورالعملها و فرم های صورت بودجه بین دوایر و قسمتهای مختلف شرکت در موعد مقرر حصول اطمینان از صحت محاسبات تکمیلی صورتهای بودجه تهیه صورت های بودجه نهایی و ارائه آن به مدیر مالی همکاری با سایر دوایر و قسمتهای شرکت جهت اطمینان از حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه تکمیل صورت های بودجه کنترل بودجه طی دوره و تهیه گزارشات مقایسه با بودجه تهیه گزارشات مقایسه ای هر دوره با دوره های مشابه قبل همکاری با مدیر مالی در تفسیر بودجه و تهیه وتحلیل گزارشات دوره ای تهیه گزارشات کنترلی داخلی مالی کنترل درآمد ها و هزینه های گروه در راستای بودجه مصوب و تحلیل انحرافات