کاریابی های حضوری
استخدام
حسابداری

شاهرود

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۷ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابداری