شیپور
استخدام
جهت حسابداری

تهران

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حقوق عالی مزایا جهت مبلمان