ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Procurement Specialist NWG

ايرانسل

تهران

حقوق:

50444991

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● برای هماهنگی با L&R و همچنین بخش برنامه ریزی و عملکرد تدارکات برای ردیابی قراردادهای مربوط به بخش تدارکات و حصول اطمینان از بهبود بخش های فرآیندها/رویه ها در این بخش. ● اطمینان حاصل شود که درخواست های بخش ها با توجه به کیفیت، کمیت، قیمت و زمان محصول برآورده می شود. ● رعایت تمام PPPهای مربوطه (شامل اما نه محدود به خط مشی تدارکات، خط مشی مناقصه، و آیین رفتار تدارکات) در طول تدارکات درخواست ها. ● جست و جوی تامین کنندگان احتمالی الزامات MTNIrancell و ارزیابی آنها بر اساس PPP های MTNIrancell. ● تعامل با تامین کنندگان MTNIrancell و مذاکره در مورد موارد مختلف با تامین کنندگان مانند قیمت، کیفیت کالا، مهلت، انتظارات و غیره. ● هماهنگ کردن چرخه عمر خریدها و قراردادها از جمله. o مدیریت فرآیندهای RFx. o ارزیابی پیشنهادات تجاری. o تهیه گزارش ارزیابی و توصیه های RFx. o پیش تأیید PR و حصول اطمینان از صدور به موقع PO. o حصول اطمینان از اجرای به موقع قراردادها. o مدیریت قرارداد، اخذ امضاء، به روز رسانی قراردادهای ثبت شده و غیره. ● برای ارائه اهداف تعیین شده صرفه جویی در هزینه، اهداف تعیین شده اجتناب از هزینه، و ایجاد شرایط و ضوابط تجاری سودمند با بهترین ارزش و هزینه کل مالکیت با مشورت مدیر خط.