شیپور
استخدام
نیازمند خانم برای چیدن نخود

همدان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند خانم برای چیدن نخود به مدت 5 روزحقوق توافقی