کاریابی های حضوری
استخدام
مسئول بازرگانی

زنجان

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۲۴ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسئول بازرگانی