شیپور
استخدام
یه راننده لودر میخام واسه پتروشیمی بوشهر دستگاه شخصی

سیراف

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
لودر زدال 50 بابت هر سی روز کار 15 ملیون پرداخت میکنم.... شام و خوابگاه ندارد ... کار بسیار سبک حقوق هم نقدی پایان هر ماه