شیپور
استخدام
جوشکارco2مونتاژ کار وسنگ زن وارد

جوزدان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام جوشکارco2مونتاژ کار وسنگ زن وارد