همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس برنامه ریزی راهبردی"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
کارآموز در این موقعیت فرصت می‌یابد در فرایند همسوسازی و انطباق راهبرد شرکت‌های تابعه و شرکت اصلی مشارکت کند.
برای این منظور لازم است کارآموز پس از آشنائی با راهبرد شرکت اصلی، با اتکا به دانش، مهارت و توانایی‌های عمومی و تخصصی خود (که از قبل برخوردار بوده و یا در این دوره تقویت می‌کند)، نسبت به شناسائی، تحلیل و مستند کردن مدل کسب و کار یک شرکت نمونه اقدام کند.
در ادامه می‌بایست کارآموز در قالب متدولوژی XPP (مورد استفاده در چرخه مدیریت راهبرد گروه همراه اول)، ساز و کارهای مناسب برای اطمینان از همسوئی مدل‌های کسب و کار و راهبرد کلان شرکت‌ تابعه منتخب را با راهبرد شرکت اصلی  بررسی و مناسب‌ترین آنها را پیشنهاد نماید.
در گام آخر انتظار می‌رود کارآموز با توجه به شناخت به دست آمده از مدل کسب و کار و راهبرد شرکت تابعه منتخب، فرایند هدفگذاری آن شرکت را تجربه کرده و در صورت امکان در اجرای آن برای یک شرکت نمونه مشارکت نماید. ماهیت شغل مستلزم چالش و تعامل سازنده با ذی‌نفعان مختلف در شرکت اصلی و شرکت تابعه است.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
تحلیل مدل کسب و کار شرکت تابعه منتخب
شناسایی و تحلیل روندها و مسائل راهبردی مرتبط با تحولات محیطی شرکت تابعه منتخب
شناسایی فرصت های هم‌افزایی بین شرکت تابعه منتخب با شرکت اصلی و سایر شرکت های تابعه
مشارکت در هدفگذاری عملکرد راهبردی شرکت تابعه منتخب
مشارکت در پایش، تحلیل و گزارش دهی دوره ای عملکرد شرکت تابعه منتخب
شناسایی و تحلیل دستاوردهای اجرای راهبرد در شرکت تابعه منتخب

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
دانش چرخه مدیریت راهبرد مبتنی بر متدولوژی XPP
دانش تحلیل مدل کسب و کار شرکت تابعه منتخب
مهارت شناسایی و تحلیل روندها و مسائل راهبردی مرتبط با تحولات محیطی شرکت تابعه منتخب
توانائی هدفگذاری عملکرد شرکت تابعه منتخب
توانائی گزارش دهی عملکرد شرکت تابعه منتخب