شیپور
استخدام
نیازمند پرستار سالمند

شیراز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند پرستار سالمند پوشاکی به صورت شبانه روز همراه با جای خواب و خوراک