همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس برق"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
نظارت بر طرحهای برق و کابل کشی سایت و پیگیری انشعاب برق سایتها در اداره برق

 برخی از وظایف مورد انتظار:
شرکت در دوره های آموزشی
مراجعه به ادارات برق و سایتها
مطالعه مدارک فنی
تهیه گزارشات فنی پروژه
پیگیری وظایف محوله از سمت مربی (منتور) در بخشهای امور مربوط به اداره برق و پیمانکار ها

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
کارآموز پس از پایان دوره قادر خواهد بود طرحهای برق ، کابل کشی به سایتها و انشعاب برق را با پیمانکار ها و اداره برق پیگیری و نظارت نماید.