کاریابی های حضوری
استخدام
سرپرست منابع انسانی

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۰۸ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سرپرست منابع انسانی