ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Organization Architecture Specialist

ايرانسل

تهران

حقوق:

46996699

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۱۴ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
* به عنوان یک رابط داخلی مشتری و عامل تغییر در کلیه مسائل / سوالات طراحی سازمان و معماری. * فعالیت در یک ظرفیت مشاوره‌ای برای مدیریت خط و تیم مدیریت سطح بالا با توجه به oa. * طراحی و نگهداری پروفایل های شغلی سازمان برای بخش‌های مرتبط. * برای تحقیق فعال و پیشنهاد، ساختارهای تغییر را نیز با مشورت با hrbps و تجارت آغاز کردم. * تسهیل و هماهنگی مشخصات شایستگی شغلی برای سازمان. * برای اطمینان از کارآیی بودجه hc انطباق با ساختار. * برای حفظ، بهبود و همچنین به روز رسانی dashboards وردهای مختلف معماری سازمان منابع انسانی، HR erp، از جمله (واحدهای سازمانی، موقعیت‌ها، مشاغل)و سایر پایگاه‌های داده مربوطه. * تسهیل فرآیند مدیریت تغییر برای کلیه تغییرات ساختار سازمانی. * ارزیابی مشاغل mtnirancell nirancell براساس روش‌های مختلف ارزیابی شغل. * تحقیق و به روز نگه داشتن چارچوب شایستگی مبتنی بر شغل mtnirancell nirancell برای ارائه ورودی برای شریک تجاری و تیم تحول استعدادها در طراحی مصاحبه مبتنی بر شایستگی و آموزش‌های مختلف. * برای تسهیل فرآیند ارزیابی براساس روش درجه‌بندی شرکت، همچنین در مورد آخرین بهترین روش‌ها تحقیق کردم. * تسهیل و ارائه فرآیند برنامه‌ریزی نیروی کار برای اطمینان از برنامه‌ریزی صحیح بودجه کارکنان و برنامه‌ریزی نیروی کار. * پشتیبانی از مشاغل در تعیین پیش‌بینی‌های سرشماری مطابق با الزامات آن‌ها و کنترل تعداد کارکنان واقعی در مقابل. بودجه. طبق بخش اختصاص‌داده‌شده. * ارزیابی هر اهمیت شغلی و هدایت فرآیند برای حفظ پایگاه‌داده قابل‌اعتماد. * شایستگی‌ها. * توسعه روش همچنین تجزیه و تحلیل میزان موفقیت ساختارهای تغییر سازمانی را ارائه می‌دهد. * شروع و تجزیه و تحلیل Hc شرکت و ارائه گزارش‌های تحلیلی مختلف در مورد کارایی Hc mtnirancell nirancell. * هم‌کاری با عملکردهای منابع انسانی برای حمایت از آن‌ها در دستیابی به اهداف و مشارکت در فعالیت‌های تیمی چند منظوره. * برای طبقه‌بندی و ارائه خانواده‌های شغلی mtnirancell nirancell و اطمینان از وجود رویکرد یکپارچه در سراسر خانواده‌های شغلی شرکت. * طراحی و ارائه مسیر شغلی براساس خانواده‌های شغلی شرکت و ارائه شایستگی‌های مرتبط با شورا و مدیران خط مشاوره و افراد در مورد فرصت‌های شغلی در mtnirancell nirancell.