عمران مارون
جاب ویژن
استخدام
سرپرست فنی و مهندسی (سد بتنی غلتکی) - آقا

عمران مارون

اهرم (تنگستان)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

بررسی نقشه های ابلاغی و تهیه عدم انطباق ها و پیگیری رفع آنها
تهیه نقشه های اجرایی کارگاه و گرفتن تاییدیه های لازم
تهیه لیستوفرهای اجرایی
بررسی نقشه های ابلاغی پیش از اجرا و تهیه لیست مصالح مورد نیاز و کنترل پرت و مصالح پای کار
هماهنگی با کارگاه شاپ جهت کنترل پرت و استفاده مجدد از مصالح
مشارکت در تهیه دستورکارها و هماهنگی با واحد اجرا 
مشارکت در تهیه صورتجلسات احجام کار انجام شده (تهیه نقشه های پیوست)
مشارکت در تهیه نقشه تجهیز کارگاه و پیگیری تایید آن
تهیه نقشه های چون ساخت و گرفتن تاییدیه های لازم
مشارکت در بررسی صورت وضعیت پیمانکاران جزء
رعایت دستورالعمل های ابلاغی شرکت