شیپور
استخدام
جذب نیروی انسانی

الوند

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یه کارگاه تزریق پلاستیک تولیدقطعات پلاستیکی واقع درشهرصنعتی البرز نیاز نیروی اقابا مشخصات زیر لذا از جویندگان کار در خواست میگردد مشخصات شخصی از قبیل نام ونام خانوادگی ومدرک تحصیل تاهل ومحل سکونت خودشان راپیامک کنند لطفا جدا ازتماس گرفتن وسوالات بی مورد خوداری کنید.1حداقل مدرک تحصیل دیپلم 2جذب نیروی مختص اقا میباشد 3حداکثرسن30 سال 4حقوق و مزایاطبق وزارتکار و بدون عقب افتادگی پرداخت میشود 5بیمه داریم اماسزویس وغذانداریم6ساکنان الونددر الویت میباشد شماره تماس: