همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس مدیریت شرکت های زیرمجموعه"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
هدف اصلی شاغل این است که بر اساس راهبرد همراه اول، با هدف افزایش قابلیتهای شرکت داری و ایجاد ساختار هلدینگی و بر اساس نظام حاکمیت شرکتی و نظارت موثر بر آن، عملکرد شرکتهای زیرمجموعه همراه اول را از مناظر مختلف از جمله عملیاتی، مالی، حاکمیتی، پایش و با رویکرد تعامل سازنده با شرکتهای تابعه در نهایت؛ هم افزایی مابین شرکتهای گروه را افزایش دهد. ماهیت شغل مستلزم تعامل، برنامه ریزی، تحلیلگری بویژه مالی، فرایندگرایی، آشنایی با قانون تجارت متناسب با شرح شغل می باشد.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
یادگیری مفاهیم حاکمیت شرکتی
آشنایی با منابع مورد نیاز و مطالعه و تهیه گزارشات خاص مربوطه
تهیه دیتابیسهای مربوط به شرکتها در بخش های مالی و سایر اطلاعات آنها
تحلیل صورتهای مالی و سایر دیتاهای و استخراج نکات بااهمیت صورتهای مالی و شاخصهای مربوطه
همکاری در تهیه گزارشات با اعضای تیم

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
کارآموز لازم است ضمن اشنایی با مفاهیم استراتژی، با مفاهیم سرمایه گذاری و مهم تر از آن شرکت داری و حاکمیت شرکتی آشنا شود. مفاهیم ارزیابی عملکرد و شاخص گذاری را درک کرده باشد. در مورد موضوعات قانون تجارت، مطالعه و بعضا گزارشات درخواستی مرتبط با این موضوعات را تهیه و ارائه نماید. دیتابیسهای مربوط به شرکتها را تهیه کند. در تدوین فرایندهای اداره مشارکت نماید. گزارشات درخواستی را تهیه نماید. لازم است شخص در مورد یادگیری موثر اکسل اقدام نماید. و توانایی گزارش نویسی و مکاتبات خود را تقویت نماید.