کاریابی های حضوری
استخدام
بازرگانی

گلپایگان

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۷ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بازرگانی