همراه اول
دانشکار
استخدام
دستیار مدیر متدولوژی توسعه نرم‌افزار

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
در این موقعیت کاراموز به عنوان دستیار مدیر متدولوژی توسعه نرم افزار ذره بین، موارد  مورد نیاز را آموزش خواهد دید.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
o تعامل با  مالک محصول و تیم های توسعه با هدف درک نیازمندی های فرآیندی و SLA ها
o ساماندهی و تسهیل جلسات اسکرام
o پیگیری و رفع موانع و گلوگاه‌های تاثیرگذار در روند پروژه
o شناسایی مشکلات موجود در روند کارها و ارائه راه حل
o تولید گزارش‌های نظارتی از روند انجام کار در هر اسپرینت و وضعیت پایان اسپرینت
o کنترل، پیگیری و نظارت بر پیشرفت فعالیتهای گروه های کاری
o تعیین و تهیه مستندات سیستمی موردنیاز در مدیریت طرح

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
تجربه عملیاتی در موضوع در یکی از بالغ ترین تیم های توسعه نرم افزار کشور