شیپور
استخدام
به تعداد بیست نفرهمکاراقا نیازمندیم

میانه

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعداد بیست نفرهمکاراقا جهت کاردرباغبانی درمیانه نیازمندیم شماره تماس0990XXX3518