کاریابی های حضوری
استخدام
کارشناس it

فلاورجان

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۱۴ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارشناس it