همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس ارتباطات کارکنان

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
کارشناس منابع انسانی (حوزه فرهنگ سازمانی و رتباطات کارکنان)

 برخی از وظایف مورد انتظار:
انجام پژوهش ها و مطالعات مورد نیاز در حوزه فرهنگ سازمانی
انجام اقدامات پروژه های فرهنگ سازمانی (طراحی و برگزاری کمپین های رسانه ای، انجام اقدامات پروژه رهبری و...)
مطالعات و اقدامات نگرش سنجی های سازمانی
تهیه گزارشات

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
کسب دانش تخصصی فرهنگ سازمانی-طراحی و پیاده سازی پروژه های فرهنگ سازمانی و رهبران- کسب دانش تخصصی نگرش سنجی ها و انجام اقدامات مربوط به آن