شرکت مهندسی انرشیمی
جاب ویژن
استخدام
کارشناس بازرگانی

شرکت مهندسی انرشیمی

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
✓ همکاری در ایجاد و به روز نگهداشتن لیست سازندگان و تامین کنندگان در بانک اطلاعاتی شرکت✓ دریافت MR و MTO از مدیر واحد جهت دریافت پیشنهاد فنی و مالی از Vendor ها .✓ تهیه Inquiry برای کالای مورد درخواست و ارسال آن به شرکت های مربوطه .✓ احاطه بر لیست تامین کنندگان مورد تایید کارفرما (Approved Vendor list) و حصول اطمینان از انتخاب شدن تامین کنندگان از لیست مذکور .✓ انجام فعالیت های مرتبط با اضافه شدن تأمین کنندگان به AVL شامل شناسایی و ارزیابی آنها و ارائه نتایج به مدیر بازرگانی جهت اخذ تأیید کارفرما، در صورتیکه پروژه قادر به تأمین کالا از لیست AVL نباشد .✓ هماهنگی های لازم جهت شفاف سازی فنی پیشنهادات با Vendor ها و واحد فنی پروژه .✓ دریافت تائیدیه فنی TBE از واحد مهندسی .✓ تهیه جدول مقایسه مالی CEB پیشنهادهای دریافت شده و ارسال آن به مدیریت بازرگانی و جهت اعلام نظر .✓ تهیه پیش نویس سفارش خرید و ارسال آنها به بخش فنی پروژه و واحد حقوقی جهت اعلام نظر .✓ کسب اطمینان از مفاد قرارداد درخصوص خدمات خرید مورد انتظار کارفرما و پیش بینی منابع لازمبا هماهنگی با مدیر عالی پروژه .✓ تهیه سفارش خرید نهایی و ارسال آن به فروشنده برای ت أیید و مهر و امضاء .✓ تهیه فرم L/C در صورت معاملات اعتباری .✓ انجام هماهنگی های لازم با سازندگان و تأمین کنندگان کالا جهت تهیه و ساخت کالاهای مورد نیاز پروژه.✓ شرکت در جلسات )خرید و مهندسی( و سازندگان مربوطه .✓ تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به آخرین وضعیت خرید و تدارک کالای پروژه در مقاطع مختلف و ارائه به مدیر بازرگانی .✓ دریافت گزارش از سازنده جهت کنترل برنامه زمانبندی و پیشرفت مراحل ساخت و بازرسی کالا.✓ همکاری با مدیران پروژه ها و کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه برای تنظیم برنامه زمانی فعالیتها و هماهنگی با مجموعه فعالیت های پروژه .