همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس امور مناطق

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

خلاصه موقعیت کارآموزی: 

جهت مدیریت پروژه‌های توسعه در سطح استان‌های مختلف اعم از تامین تجهیزات و اجرای به موقع خدمات و کنترل امکانات فنی واگذار شده نیاز به آموزش و تربیت کارآموز می‌باشد.

وظایف کارآموز:

 کنترل و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های توسعه در سطح منطقه
کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه تعیین شده
کنترل و بررسی و پرداخت هزینه های پروژه های توسعه
کنترل و بررسی تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
ارائه گزارشات تحلیلی و اماری پروژه ها به مدیریت
برگزاری یا شرکت در جلسات مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها
بررسی هزینه برق  قابل پرداخت به سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
بررسی هزینه لینک قابل پرداخت برای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
بررسی هزینه فضای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
بررسی و کنترل بروزرسانی اطلاعات روز سایتها در قالب سامانه ارس

دستاورد کارآموز: 

آشنایی و توانایی نسبی در کنترل و نظارت بر کیفیت اجرای پروژه های توسعه در سطح منطقه
آشنایی و توانایی نسبی کنترل و نظارت بر پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه تعیین شده
آشنایی و توانایی نسبی کنترل و بررسی و پرداخت هزینه های پروژه های توسعه
آشنایی و توانایی نسبی کنترل و بررسی تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها
آشنایی و توانایی در ارائه گزارشات تحلیلی و اماری پروژه ها به مدیریت
توانایی در برگزاری یا شرکت در جلسات مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها
آشنایی و توانایی نسبی در بررسی هزینه برق  قابل پرداخت به سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
آشنایی و توانایی نسبی در بررسی هزینه لینک قابل پرداخت برای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
آشنایی و توانایی نسبی در بررسی هزینه فضای سایتها و کنترلهای مربوطه در سامانه پایا
آشنایی و توانایی نسبی در بررسی و کنترل بروزرسانی اطلاعات روز سایتها در قالب سامانه ارس