کاریابی های حضوری
استخدام
حسابداری

آمل

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۳ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابداری