جاب ویژن
استخدام
کارشناس آموزش و توسعه

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

فعالیت های شغلی:
ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان.
تعیین بودجه آموزشی و تعیین دوره های آموزشی متناسب با آنها.
تعیین محتوای آموزشی، روش آموزشی، زمان، مکان و مدرسین دوره ها.
برگزاری صحیح و به موقع دوره های آموزشی.
ارزیابی دوره های آموزشی و انجام تغییرات لازم در صورت نیاز.
تهیه تقویم آموزشی سالیانه.
تهیه و به روز رسانی شناسنامه آموزشی کارکنان.
هماهنگی با مراکز آموزشی مختلف.
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی.
تهیه گزارش های عملکرد آموزشی شرکت.
هماهنگی لازم با واحدهای مختلف شرکت براساس تقویم آموزشی و برنامه های تدوین شده.
انجام ارزیابی عملکرد پرسنل سازمان.
انجام سایر وظایف محوله از طرف مافوق.
دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز:
تسلط بر فرایند آموزش سازمانی،
آشنایی کامل با انواع آموزش سازمانی،
آشنایی با نرم افزارهای آموزش سازمانی(ایده و ...)،
آشنا با فرایند های جامعه پذیری سازمانی.
آشنایی با استانداردهای آموزشی