ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Digital, Fintech and Enterprise Financial Reporting Accountant

ايرانسل

تهران

حقوق:

47119217

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● برای ارائه EBU، دیجیتال، TD-LTE، عمده‌فروشی، و بخش‌بندی Fintech (MFS) همچنین گرایش‌های مالی و غیر مالی. برای جمع آوری داده ها از سایر بخش ها (MKT، EBU، CR، و غیره) برای مقایسه با داده های مالی و اطمینان از تمام ارقام و ارائه به گروه MTN. ● مقایسه و تحلیل داده های مالی و غیر مالی با اطلاعات بودجه، پیش بینی و دوره های گذشته و یافتن دلایل نوسان. ● پشتیبانی و پیگیری همه بخش‌ها برای داشتن پیشرفت ابتکارات مربوط به KPIهای MTNIrancell با نظارت COO برای رسیدن به اهداف MTNIrancell در KPIهای ذکر شده در تخته Bright. ● برای نظارت، هماهنگی و حمایت از مسائل مربوط به Brightboard، پیشرفت ابتکارات و بررسی نتایج KPIها برای ارزیابی ابتکارات و KPIها در تخته Bright. ● ارائه طرح یکپارچه سه ماهه (QIP)، بر اساس الگوی گروهی همچنین نظرات CFO و COO. این فرآیند شامل جمع‌آوری داده‌ها از همه بخش‌ها، اعتبارسنجی آنها و ارائه به گروه برای ارائه توسط COO و رئیس بخش به معاون رئیس منطقه MENA است. ● برای حفظ و به‌روزرسانی روزانه داشبورد COO و داده‌های مالی و غیرمالی برای همه محصولات/خدمات دیجیتال/تجاری و فین‌تک برای آماده‌سازی روندها. ● ایجاد، حفظ و توسعه کانال‌های ارتباطی مناسب با همه بخش‌ها/تیم‌های MTNIrancell برای اطمینان از جمع‌آوری صحیح و به‌موقع داده‌های مرتبط و یکپارچگی آن‌ها برای رعایت مهلت‌های ماهانه در ارسال گزارش‌های مالی و غیر مالی ماهانه به مدیریت و گروه MTN. . ● تهیه گزارش‌هایی در مورد عملکرد مالی و عملیاتی جریان‌های درآمدی محصولات شرکتی/دیجیتال و فین‌تک MTNIrancell برای مدیریت/کاربران داخلی و خارجی در ارائه، داشبورد و سایر فرمت‌های OPCO. ● ارائه تفسیرها و تحلیل های ماهانه در مورد روندها و واریانس های تقسیم بندی Enterprise/Digital و Fintech برای استفاده در گزارش های مختلف مانند گزارش های Opco. ● ارائه توصیه های به موقع در مورد محصولات Enterprise/Digital و Fintech برای اطمینان از صحت و مسئولیت طرح های تجاری مرتبط و موارد تجاری. ● ارائه نیازهای گزارش IPTV (اطلاعات مالی و غیر مالی) برای ردیابی آن به عنوان یک جریان درآمد دیجیتال و ردیابی سیاست های حسابداری برای رزرو درآمد. ● مشارکت در برنامه‌ریزی مالی در اجرای توسعه بخش‌بندی دیجیتال، سازمانی، و فین‌تک، پیش‌بینی ماهانه، و سایر زمینه‌های مرتبط با ارائه اطلاعات مرتبط، به موقع و دقیق. ● اطمینان از اعتبار داده‌های ارسالی از بخش‌ها برای آزمایش مفروضات آن‌ها در برابر عملکرد تاریخی و سایر نسبت‌های مالی در زمینه دیجیتال/تجاری و فین‌تک. ● تهیه و تجزیه و تحلیل گزارش های شرکت فرعی. ● کمک به فرآیند حسابرسی به طور خاص در مورد گزارش‌دهی دیجیتال/شرکت و فین‌تک. ● برای ارائه گزارش های Ad-hoc.