شیپور
استخدام
نیازمند کار در آزمایشگاه سنگ آهن

یزد

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۱۴ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند کار در هر معدنی بود مهم نیس سابقه کار سه سال در آزمایشگاه سنگ آهن